Güvende Olmanız İçin Çalışıyoruz...

Mobese Sistemleri

Mobese sistemleriyle kent izleme, şehir asayişinin sağlanması kontrol ve denetim hizmetleri gerçekleştirilebilir. Mobese, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu kelimesinin kısaltılmış halidir. Mobese ile olayların engellenmesi, tespiti, kanıt ve delillerin ortaya çıkarılması, muhtemel kazalara hızlı ve etkili müdahale gibi kent güvenliği açısından son derece önemli olanaklara sahip olmak mümkündür. Bu sistemler aynı zamanda Kent Güvenlik Sistemleri, Kent İzleme Sistemleri gibi adlarlada anılmaktadır.

KGYS, Ana Merkez Binası, Ek Ana ve Hizmet Binaları, şehir genelindeki kavşak ve noktalar ile Ana ve Tali izleme Merkezleri arasında kurulacak olan şehir izleme sistemini tarif eder. Bu sistem; ana omurga üzerinden ses, data ve görüntü iletişimini sağlayan, IP tabanlı, gelişmeye ve büyümeye açık, güçlü bir omurga kurmayı amaçlayan kamera izleme sistemlerini de içerir.

Temelinde polis araçlarının dijital harita üzerlerinden canlı olarak gözlendiği, görevli personelin merkezle ve amirleriyle her türlü iletişimini sağlayan sistem, veri tabanındaki bilgilerin tüm polis ekiplerince aktif olarak kullanılabildiği sistemler bütününü oluşturuyor. Sistemle suç işlenebilecek ortamları önleyici polis faaliyetleri açısından dijital kameralarla izlenmesinin yanı sıra, suçla karşılaşıldığında oluşturulan akıllı yazılım, iletişim sistemi ile polisin olaylara anında müdahale etmesini ve verimliğini artırması hedefleniyor.

KGYS(MOBESE) ’ nin Amacı

Mobil iletişim teknolojisinin kamu hayatındaki önemi çerçevesinde Emniyet hizmetlerinin de teknolojiye uygun bir hızda gelişmesini sağlamak, olaylara en kısa süre içinde müdahale etmek, kişi hak ve özgürlüklerini ön planda tutarak vatandaşa en iyi hizmeti sunmak ve toplum destekli Polis olgusunun yerleşmesi gibi çok önemli hedefler amacıyla KGYS projesi tasarlanmıştır.

Şehir İzleme Sisteminin amacı; ilin Asayiş ve Güvenliğine katkı sağlamak, trafik akış ve yoğunluğunu izlemek, elde edilen görüntüleri değerlendirerek olabilecek olumsuzluklara karşı hızlı ve etkin ek tedbirler geliştirmek, gerçekleşen olayların çözümüne yönelik geriye dönük kayıtların araştırılarak incelenmesi ve hukuki delillerin temin edilmesi, kırmızı ışık ve hız ihlali yapan araçların tespiti, yine trafik kameraları ve görüntü işleme sistemleri aracılığıyla plakaların Emniyet Bilgi Sisteminden sorgulanarak çalıntı vb. konularını değerlendirmek, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde Polis-Halk ilişkilerini zedelemeden yasadışı olayları önlemek ve toplulukların provokasyona yönlendirilmelerine engel olmak gibi uygulamaların bir kısmını veya tamamını sağlamak işini ifade eder

– Şehrin idarece belirtilen giriş – çıkış noktalarına plaka tanıma amaçlı kamera sistemlerinin tesisi.

– Asayiş, trafik ve güvenlik hizmetlerine katkı amaçlı kavşak, meydan ve toplumsal gösteri alanlarının izlenmesi, kontrolü ve gerekli ek tedbirlerin alınması amacıyla kamera sistemlerinin tesisi,

– Ana Merkez ve tali merkezler, izleme noktaları ve toplama noktalarının oluşturulması,

– Ek hizmet ve merkez binalarının çevre güvenlik ve nezarethane kamera görüntülerinin izlenmesi ve görüntülerin kaydedilmesi,

– Tesis edilecek görüntü izleme ve değerlendirme sistemleri ile plaka tanıma, çalıntı araç tespiti vb. amaçlara hizmet etmek üzere uygun tasarım, tesis, montaj ve kurulumu ile gerekli eğitimlerin verilmesi amaçlanmaktadır.

KGYS(MOBESE) ’ nin Önemli Özellikleri

Olayların Sayısal Haritada analizi

Gelişmiş Veritabanı sorgulamaları yapabilme

Kolay ve şifreli mesajlaşabilme

Kolay ve etkin ekip koordinasyonu yapabilme

Kolay ve doğru personel performans değerlendirmesi yapabilme

Akıllı bir sistem olması

Resim transferi yapabilme

KGYS(mobese) ’ nin Bileşenleri

Araç Takip Sistemi

Coğrafi Bilgi Sistemi

Yerel/Ulusal Sorgu Sistemi

Karar Destek Sistemi

Suç Analiz Sistemi

Akıllı Sistem

Network Yapısı

KGYS LAN iletişim mimarisinde 2 veya 3 fazlı bir yapı bulunur. Projenin yapılacağı ilde ilçe toplama merkezleri oluşturulacaksa 3 fazlı (KGYS merkezi, ilçe merkezleri, toplama merkezleri), ilçe toplama merkezleri oluşturulmayacaksa 2 fazlı (KGYS merkezi, toplama merkezleri) yapı esas alınır. Fazlar ile ilgili bilgiler aşağıda açıklanmıştır:

3 fazlı durum

Ana Merkez;

En üst düzey yetkilerde izleme ve yönetim yapılacak KGYS(mobese) Merkezidir

Tali Merkezler;

Kendi sorumluluk alanlarındaki kameraları izlemek ve yönetmek için ikincil düzeyde yetkilere sahip merkezdir.

Toplama Noktaları;

Sorumluluk bölgesi göz önünde bulundurularak kamera görüntülerinin ilk geleceği merkezdir, (Makam haricinde) kamera yönetme ve izleme yetkisi üçüncül düzeyde bulunan merkezdir. Makamda bulunan konsol kullanıldığında diğer bütün kullanıcılar için kamerayı yönetme yetkisi devre dışı kalacak şekilde yetkilendirilir.

2 fazlı durum

Ana Merkez;

En üst düzey yetkilerde izleme ve yönetim yapılacak KGYS(MOBESE) Merkezidir

Tali Noktaları;

Sorumluluk bölgesi göz önünde bulundurularak kamera görüntülerinin ilk geleceği merkezdir

Kamera Kayıt ve İzleme Sistemi Genel lşleyişi

Kameralar ve toplama noktaları arasındaki haberleşmenin sağlanması ve görüntü aktarımı belirtilen nokta, kavgak ve meydanlara ağ tesis edilir. Omurga üzerinde olmayan tün kamera görüntüleri, tesis edilecek bu ağ üzerinden yapılır.

Sistemde hareketli döner kameralar ile iç ve dış mekanlar için sabit kameralar kullanılır. Dual video stream’ine dönüşen video sinyalleri veri toplama merkezine iletilir. Toplama merkezlerinde aynı zamanda izleme de yapılabilir. Kayıt cihazı üzerindeki kayıtlara hem bu merkezlerden, hem de aynı ağa baglı idarece onay verilmiş noktalardan ulaşılabilir. Kameraların izlenmesi ve kontrol edilebilmesi için her izleme noktasında “Çok Monitörlü Operatör izleme Konsolu” ve “kontrol klavyesi” bulunur. Her bir izleme noktası kendi sorumluluk alanında bulunan kamera sayısının en az %25’i kadarını aynı anda izleyebilecek alt yapıya sahiptir. İlgili izleme Noktasına bağlı kamera sayısının 32’nin üzerinde olması durumunda, aynı anda izlenebilecek kamera sayısı 32’nin altında olmayabilir. Çok Monitörlü izleme Konsollarının ve ekranların sayısı her dört (4) kamera için bir (1) ekran kurulacak şekilde tasarlanır. Tüm ekranlardan aynı anda 1-4-9-16 kamera izlenebilir. Her operatörün konsolu en az iki monitörlü ve kontrol klavyeli olur. Her izleme konsol masasına en az 4 adet ekran takılabilir. KGYS Merkezde tesis edilecek olan izleme sisteminde en az toplam sistemin kamera sayısının %25’i kadarı aynı anda izlenebilir. Bu sayı 32’nin altında olmaz. Bu amaçla kullanılacak video kod çözücüler 4’e bölümüş olarak 4 kamera görüntüsünü ekrana verebilir. Ayrıca KGYS(MOBESE) merkezinde gerekli sistem yönetimi için “Sistem Yönetim istasyonu” bulunur ve gerektiğinde bu istasyonların da çıkışı Video Wall’a verilebilir. Sistem Denetim ve Güvenlik Yönetim Sunucusu KGYS merkezde bulunur ve tüm sistemi yönetebilir.

Kameralar ve izleme noktaları arasındaki haberleşmenin sağlanmasý için, il genelinde tespiti yapılan ve şartname ekinde belirtilen nokta, kavşak ve meydanlara ağ tesis edilir.

KGYS(Mobese) İzleme Noktalarının Özellikleri

Sistem genelinde istenildiği kadar ana ve tali izleme noktası oluşturulabilir.

kavşak, meydan ve kamera noktasından Ana Kumanda Haber Merkezine ve Tali İzleme merkezine gerçek zamanlı görüntü aktarımı yapılabilir.

Alanlarda toplumsal olaylarda uyarı ve tebliğ yapılabilmesi için merkezden istenilen noktaya hitap edilebilecek anons sistemi bulunabilir. Bu sistemin işlendiği noktalar belirtilebilir.

İzleme konsolu konulacak olan polis merkezi, çevre güvenlik ve nezarethane kameraları ile mıntıkalarındaki kamera görüntülerini canlı olarak izleyebilinir ve geriye dönük kayıtlara ulaşılabilirr. Ayrıca; ana ve tali izleme merkezlerinden bu kameraların görüntüleri izlenebilir ve kayıtlarına ulaşılabilir.

KGYS(Mobese) kamera Kayıt ve İzleme Sistemi Genel İşleyisi

Sistemde hareketli dome kameralar ile iç ve dış mekanlar için sabit kameralar kullanılabilir.

Dual video stream’ine dönüşen video sinyalleri veri toplama merkezine iletilir.

Toplama merkezlerindeki network switch’e bağlantı yapılır. Toplama merkezlerinde aynı zamanda izleme de yapılabilir.

Kayıt cihazı üzerindeki kayıtlara hem bu merkezlerden, hem de aynı ağa bağlı idarece onay verilmiş noktalardan ulaşılabilir.

Kameraların izlenmesi ve kontrol edilebilmesi için her izleme noktasında “Çok Monitörlü Operatör İzleme Konsolu” ve “kontrol klavyesi” bulunur.

Çok Monitörlü İzleme Konsollarının ve ekranların sayısı her dört (4) kamera için bir (1) ekran kurulucak şekilde tasarlanabilir.

Tüm ekranlardan aynı anda 1-4-9-16 kamera izlenebilir.

Her operatörün konsolu en az iki monitörlü ve kontrol klavyeli olabilir. Her konsola en az 4 adet ekran takılabilir.

KGYSMerkezde tesis edilecek olan izleme sisteminde en az toplam sistemin kamera sayısının %25’i kadarı aynı anda izlenebilir. Bu amaçla kullanılacak MPEG4 video kod çözücüler 4’e bölünmüş olarak 4 kamera görüntüsünü ekrana verebilir.

Sistem Denetim ve Güvenlik Yönetim Sunucusu KGYS merkezde bulunur ve tüm sistemi yönetebilir.